Category: Tiền lương

Tiền lương

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Quản lý nhân viên
  4. Tiền lương

Bảng tính lương

Khi một ca làm của nhân viên kết thúc thì thông tin ca làm sẽ xuất hiện bên bảng tính...

Thanh toán

Bảng thanh toán là bảng bao gồm các ca làm đã được thanh toán và đang chờ cho quản lý...