Category: Quản lý lịch làm việc

Quản lý lịch làm việc

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Quản lý lịch làm việc

Ca làm

Gồm có 3 loại ca làm: Ca chỉ định: là Admin, quản trị viên sẽ chọn những nhân viên để...

Chấm công

Chấm công bao gồm 2 thao tác: Đánh dấu nghỉ có phép. Đánh dấu nghỉ không phép. Amin/Quản lý đánh...