Bảng tính lương

Bảng tính lương

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Quản lý nhân viên
  4. Tiền lương
  5. Bảng tính lương

Khi một ca làm của nhân viên kết thúc thì thông tin ca làm sẽ xuất hiện bên bảng tính tương chờ cho quản lý thanh toán cho nhân viên với điều kiện ca làm đó có nhân viên đi làm.

Bảng tính lương hiển thị các thông tin về giờ công của nhân viên như lịch làm việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, chi phí và trạng thái (Đã thanh toán, chưa thanh toán) của ca làm việc đó.

Với mỗi nhân viên họ chỉ xem được bảng tính lương các ca làm mà họ đã phụ trách và không xem được bảng tính lương của các ca làm khác.

Tại trang Bảng tính lương bạn có thể:

  • Tùy chỉnh hiển thị các cột dữ liệu.
  • Tùy chỉnh nhóm.
  • Tạo bộ lọc.
  • Thực hiện thao tác hàng loạt.
  • Xuất file excel.

1. Tùy chỉnh hiển thị các cột dữ liệu

Tính năng tùy chỉnh hiển thị các cột dữ liệu cho phép bạn xem các tiêu chí đáp ứng từng nhu cầu của bạn.

Thao tác: Để tùy chỉnh hiển thị. Bạn vào Tùy chỉnh → bấm chọn/bỏ chọn các tiêu chí cần hiển thị.

2. Tùy chỉnh nhóm

Upca cung cấp 3 chế độ xem: Nhân viên, chi nhánh, chức vụ.

Tùy theo nhu cầu người dùng có thể tùy chọn các chế độ xem phù hợp.

3. Tạo bộ lọc

Tính năng lọc cho phép bạn lọc ra bảng tính lương đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu.

Thao tác: Để tạo bộ lọc. Bạn hãy chọn vào những lựa chọn bên trên trái bảng tính lương → Chọn các tiêu chí cần lọc, các tiêu chí sẽ hiển thị nhanh chóng theo từng loại được chọn.

4. Thực hiện thanh toán hàng loạt

Sau khi tạo bộ lọc phù hợp, bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt với bảng tính lương đã lọc. Bạn tick chọn vào ô vuông trước cột NGÀY và chọn một trong các thao tác Thanh toán.

5. Xuất File Excel

Bạn có thể xuất danh sách bảng tính lương ra file excel để lưu trữ hoặc phục vụ các công việc liên quan (nếu cần). Tại màn hình tính lương, bạn chọn nhấn chọn Xuất file.

Sau khi chọn xuất file, file sẽ được tải về máy của bạn.

Was this article helpful?