Chi nhánh và chức vụ

Chi nhánh và chức vụ

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Quản lý nhân viên
 4. Thông tin nhân viên
 5. Chi nhánh và chức vụ

Mô tả

 • Mọi người dùng đều có thể thuộc về 1 hoặc nhiều chi nhánh
 • Trong trường hợp phân quyền của người dùng là Admin, admin mặc định có ở mọi vị trí
 • Quản lý có thể quản lý nhiều chi nhánh khác nhau.
 • Một nhân viên có thể thuộc nhiều chi nhánh.
 • Chỉ có những nhân viên ở chi nhánh và chức vụ đó mới nhận được việc từ ca trống.
 • Chức vụ của nhân viên không hề liên quan đến phân quyền.
 • Owner có quyền đặt chức vụ cho chính mình và.
 • Admin có thể đặt chi nhánh và chức vụ cho các cấp thấp hơn admin.
 • Admin và quản lý không thể đặt chi nhánh và chức vụ cho chính mình.
 • Quản lý có thể đặt chức vụ cho các cấp thấp hơn quản lý ở chi nhánh họ quản lý.
 • Chỉ quyền admin trở lên mới có quyền tạo chức vụ và chi nhánh.

Was this article helpful?