Thiết lập chức vụ

Thiết lập chức vụ

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Thông tin công ty
  4. Thiết lập chức vụ

1. Tạo chức vụ mới

Tạo ra nhiều chức vụ khác nhau và thêm nhân viên vào các chức vụ đã tạo.

Để tạo các chức vụ khác nhau: Bạn thao tác theo các bước sau: Vào trang chủ đến mục chức vụ sau đó nhân vào mục “Thêm +”  tại màn hình.

Sau đó, nhập tên chức vụ, chọn màu sắc tương ứng và thiết lập mức lương cho chức vụ đó.

Tiếp đến thêm các nhân viên trong chức vụ bạn đang tạo. Với các nhân viên được chỉ định vào chức vụ nào sẽ chịu trách nhiệm với các ca trong lịch làm việc. Bạn có thể nhập tên từng nhân viên hoặc thêm toàn bộ danh sách nhân viên bằng việc nhấn nút “Thêm tất cả“.

Giống như lúc tạo chi nhánh mới, bạn có thể có lựa chọn ẩn chức vụ này khi tạo lịch làm việc cho nhân viên. Bạn sẽ ẩn chức vụ này nếu bạn không quản lý chức vụ này nữa. Khi ẩn, sẽ bị ảnh hưởng đến việc xem danh sách các nhân viên thuộc chức vụ này.

Khi đã tạo tất cả thông tin bạn nhân nút “Lưu”.

2. Lưu trữ chức vụ

Với các chi nhánh không còn sử dụng trong hệ thống, bạn có thể chọn lưu trữ chi nhánh đó.

Hãy chọn các tác động sẽ ảnh hưởng đến hệ thống khi chọn lưu trữ chi nhánh này và nhấn Lưu.

Was this article helpful?