Thiết lập công ty

Thiết lập công ty

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Thông tin công ty
 4. Thiết lập công ty

Mục này dành cho Admin để kiểm soát các hoạt động trên Upca và tác động đến tất cả các người dùng. Tuỳ chỉnh các cài đặt thiết lập các phần chung cho hệ thống về phía công ty để cho cả hệ thống sử dụng.

Khi đã có đầy đủ danh sách nhân viên, danh sách chi nhánh, danh sách chức vụ. Việc quan trọng tiếp theo là thiết lập các mục chung để quy định các mục cho cả hệ thống sử dụng trước khi tạo ca làm việc cho các nhân viên.

Các mục cần cài đặt

1. Cài đặt tổng quan

Theo đường dẫn sau để thiết lập: Tổng quan Thiết lậpCài đặt tổng quan. Các mục điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên và chỉ người dùng có quyền Admin mới có quyền điều chỉnh.

Các mục cần quan tâm:

 • Xác định cho nhân viên xem chi tiết liên hệ của các nhân viên khác.
 • Xem tổng thời gian làm việc của đồng nghiệp.
 • Hiển thị lịch trình của nhân viên.
 • Hiển thị lịch trình của quản lý.
 • Cho phép chuyển ca làm việc.

2. Cài đặt ca làm

Theo đường dẫn sau để thiết lập: Tổng quanThiết lậpCài đặt ca làm. Các mục điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên và chỉ người dùng có quyền Admin mới có quyền điều chỉnh.

Các mục cần quan tâm:

 • Xác định thời gian hệ thống sẽ tự động ra ca.
 • Xác định thời gian nhân viên có thể vào trước khi đến giờ làm việc.
 • Xác định thời gian vào trễ ca.
 • Cho phép nhân viên gửi yêu cầu chỉnh sửa thời gian vào ca, ra ca.

3. Chi phí nhân công

Theo đường dẫn sau để thiết lập: Tổng quanThiết lậpChi phí nhân công. Các mục điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên và chỉ người dùng có quyền Admin mới có quyền điều chỉnh.

Các mục cần quan tâm:

 • Đơn vị tiền tệ để dùng cho cả hệ thống
 • Cấp quyền truy cập mục chi phí nhân công cho các người dùng có role quản lý
 • Cấp quyền cho nhân viên xem lương của mình

Was this article helpful?