Chấm công

Chấm công

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Quản lý lịch làm việc
  4. Chấm công

Chấm công bao gồm 2 thao tác:

  • Đánh dấu nghỉ có phép.
  • Đánh dấu nghỉ không phép.

Amin/Quản lý đánh dấu ca làm của nhân viên nghỉ bệnh khi nhân viên báo bệnh với ca làm việc của mình.

Thao tác như sau:

Thao tác tại trang web:

Bước 1: Tại trang lịch làm việc, admin/quản lý nhấp vào ca cần phải cập nhật.

Nhấp vào nút chức năng mở rộng , chọn mục Đánh dấu nghỉ phép hoặc Đánh dấu nghỉ không phép.

Bước 2: Ghi nội dung lý do muốn gửi đến chủ ca làm.

Bước 3: Bấm Đánh dấu.

Kết quả: Ca làm bên lịch làm việc sẽ đổi thành màu xám và có icon đánh dấu tương đương với có phép hoặc không có phép.

Was this article helpful?