Phân quyền

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Quản lý nhân viên
  4. Thông tin nhân viên
  5. Phân quyền

Phân quyền trong hệ thống Upca gồm có 3 quyền như sau:

  • Admin – Owner (Chủ công ty): Chỉ có duy nhất 1 người, là người thành lập công ty, có bao gồm tất cả các quyền trong hệ thống Upca.
  • Admin (Quản trị viên): Có thể có nhiều Admin trong một hệ thống, cũng sẽ có tất cả các quyền trong Upca.
  • Manager (Quản lý): Quyền quản lý có thể tạo ca làm, quản lý các yêu cầu thay đổi ca và các công việc theo ca với chi nhánh phụ trách.
  • Employee (Nhân viên): Chỉ được quản lý được ca làm của mình và các công việc được giao khác.

Bạn có thể phân quyền sử dụng các tính năng trên phần mềm Upca cho các tài khoản với các bước như sau:
– Tại mục Nhân viên → xem chi tiết nhân viên Mục Hồ sơ tại mục quyền hệ thống chọn quyền cụ thể Bấm Lưu.

Kết quả: Giao diện của nhân viên đó, các quyền truy cập các chức năng sẽ thay đổi theo quyền mới được sửa

Was this article helpful?