Thanh toán

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Quản lý nhân viên
  4. Tiền lương
  5. Thanh toán

Bảng thanh toán là bảng bao gồm các ca làm đã được thanh toán và đang chờ cho quản lý chuyển tiền.

Bảng thanh toán bao gồm các thông tin của ca làm như người phụ trách ca, tổng thời gian làm, tổng số ca làm, số giờ đã làm, chi phí và cuối cùng là chi tiết thanh toán.

Cũng như bảng tính lương, nhân viên chỉ được xem được bảng thanh toán của bản thân và không xem được của người khác.

Tại trang Bảng thanh toán bạn có thể:

  • Tạo bộ lọc.
  • Thực hiện chuyển tiền hàng loạt.
  • Xuất file excel.

1. Tạo bộ lọc

Tính năng lọc cho phép lọc bảng thanh toán theo những tiêu chí để đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu của bạn.

Thao tác: Để tạo bộ lọc. Bạn hãy chọn những lựa chọn bên trên trái bảng thanh toán → Chọn các tiêu chí cần lọc, bảng thanh toán sẽ hiển thị nhanh chóng theo từng loại được chọn.

2. Thực hiện chuyển tiền hàng loạt

Sau khi tạo bộ lọc phù hợp, bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt với bảng tính lương đã lọc. Bạn tick chọn vào ô vuông trước cột NGÀY và chọn một trong các thao tác Chuyển tiền.

3. Xuất File Excel

Bạn có thể xuất danh sách bảng thanh toán ra file excel để lưu trữ hoặc phục vụ các công việc liên quan (nếu cần). Tại màn hình thanh toán, bạn chọn nhấn chọn Xuất file.

Sau khi chọn xuất file, file sẽ được tải về máy của bạn.

Was this article helpful?