Thiết lập các Cơ cấu lương

Thiết lập các Cơ cấu lương

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Quản lý nhân viên
  4. Tiền lương
  5. Thiết lập các Cơ cấu lương

Với mục này, bạn sẽ hiểu được các loại lương, cách tính lương, cơ cấu tính lương trong hệ thống.

Các loại mức lương trong hệ thống

  • Mức lương thuộc chức vụ.
  • Mức lương theo vị trí của từng nhân viên.

Và thứ tự ưu tiên các mức lương trong hệ thống để tính lương là:

Ưu tiên 1: Mức lương theo từng vị trí của từng nhân viên.

Ưu tiên 2: Mức lương chức vụ.

Bạn không thể tạo mức lương với ngày hiệu lực trong quá khứ.

Tùy thuộc vào ngày hiệu lực của từng loại lương mà hệ thống sẽ lấy mức lương để tính theo thứ tự ưu tiên như trên.

Các mức lương không khả dụng như đã qua ngày hiệu lực hoặc chưa tới ngày hiệu lực sẽ được lưu tại mục Mức lương không hiệu lực.

Was this article helpful?