Thông báo

Thông báo

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Tài khoản
  4. Thông báo

Thông báo này là mục thông báo được xuất hiện ở trang tổng quan khi vừa mới đăng nhập vào hệ thống.

Bao gồm có 2 giao diện thông báo tuỳ vào quyền truy cập của tài khoản:

  • Quyền admin, quản lý: xem các thông báo các hoạt động của nhân viên.
  • Quyền nhân viên: nhận được thông báo của quản lý khi thao tác vào ca làm việc của nhân viên đó.

Was this article helpful?